Speech

Werkbezoek aan New York: Top voor de goedkeuring van het duurzameontwikkelingsprogramma tegen 2030 - Toespraak

Werkbezoek aan New York: Top voor de goedkeuring van het duurzameontwikkelingsprogramma tegen 2030 - Toespraak (in het frans)
Geachte heren Voorzitters,
 
Mijnheer de Secretaris-generaal,
 
Dames en heren delegatieleiders,
 
 
 
De agenda 2030 moet ons globaal engagement een nieuw elan geven.
 
 
 
De  uitdagingen waarvoor we staan, zijn talrijk en nauw met elkaar verbonden. Klimaat en migratie bijvoorbeeld, of armoede en honger, vrede en veiligheid of nog, radicalisering. Het ene is  de oorzaak of het gevolg van het andere. Het ene verergert het andere. Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten we een universeel en ambitieus project delen. Maar vooral een project dat reële veranderingen op gang brengt voor onze medeburgers.
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tijdperk van de vaststellingen en de rapporten is voorbij. Het is nu tijd om te handelen. Op een georganiseerde en coherente manier. Het hoofdpunt van onze actie moet zijn: erin slagen aan de behoeften van de huidige generatie te voldoen, zonder een hypotheek te leggen op de behoeften van de toekomstige generaties.
 
 
 
De agenda 2030 is ons kompas voor de komende vijftien jaar. Het is een universele, geïntegreerde en onderling afhankelijke agenda.  Ik wil ook wijzen op het inclusieve, participatieve en open karakter van de onderhandelingen.
 
70 jaar na het ontstaan van de Verenigde Naties is multilateralisme meer dan ooit noodzakelijk om de grote uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen.
 
Onze actie heeft een solide basis: de Mensenrechten.  België verdedigt de aanpak gebaseerd op de fundamentele vrijheden. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van mening, de persvrijheid en de rechtsstaat leggen de weg open naar ontwikkeling en betere levensomstandigheden.
 
“Er is geen honger in een land waar de pers vrij is”, zei Amartya Sen. Ik geloof sterk in de realiteit van deze uitspraak.
 
 
 
Geachte heren Voorzitters,
 
Mijnheer de Secretaris-generaal,
 
Dames en heren delegatieleiders,
 
 
 
Ik wil hier enkele punten ter sprake brengen die mijn land heel dierbaar zijn.
 
Ten eerste vrede en veiligheid. Conflicten maken de hoop van vrouwen en mannen op een waardig leven kapot. Onze ontwikkelingsinspanningen zullen nooit ergens toe leiden zonder vrede en veiligheid.
 
Sociale inclusie, waardig werk en sociale bescherming zijn onontbeerlijk voor een duurzame groei. De strijd tegen ongelijkheid maakt integraal deel uit van ons streven naar “waardigheid voor iedereen”.
 
Deze strijd veronderstelt ook dat er geen enkele discriminatie is, zonder uitzondering. Ik wil hier in het bijzonder alle vormen van racisme veroordelen. Maar ik wil ook wijzen op de talrijke gevallen van dagdagelijkse discriminatie op basis van geslacht of seksuele geaardheid.
 
 
 
En ik roep iedereen op om de rechten van de homoseksuelen te respecteren. Homoseksualiteit mag nooit en nergens in de wereld worden beschouwd als een misdrijf. Wij zullen de onverzettelijke voorvechters  zijn van deze zaak.
 
 
 
De rechten van de vrouw en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen  moeten niet alleen worden gegarandeerd. Ze moeten worden gerealiseerd. De toegang tot onderwijs voor meisjes moet een einde stellen aan de ongehoorde verspilling van menselijk potentieel. De toegang tot  reproductieve  gezondheidszorg, de verzekering van hun seksuele rechten, de toegang tot gezinsplanning of tot voorbehoedsmiddelen zijn thema’s waarover ik niet wil zwijgen omdat sommigen zich eraan zouden kunnen storen.
 
Het is mijn vurige wens dat alle barrières en taboes die op de seksuele en reproductieve gezondheid rusten, lang voor 2030 uit de weg worden geruimd. We raken hier aan de kern van de menselijke waardigheid.
 
Tot slot kan de digitalisering ontwikkelingskansen bieden. Mijn land engageert zich om een digitale component toe te voegen aan zijn ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. De toegang tot het internet is een recht dat perfect binnen de Agenda 2030 past.
 
 
 
 
 
In dit digitaliseringsproces zullen wij twee enorme struikelblokken moeten vermijden. Enerzijds mag digitalisering geen middel zijn om de privacy van onze medeburgers te schenden en te controleren. Anderzijds mag het niet worden misbruikt voor het promoten van extremistische en radicale ideeën en acties.
 
   
 
 
 
Geachte heren Voorzitters,
 
Mijnheer de Secretaris-generaal,
 
Dames en heren delegatieleiders,
 
 
 
België engageert zich om, via zijn ontwikkelingshulp, andere landen te ondersteunen bij het realiseren van deze nieuwe Agenda. Er zal nog meer aandacht uitgaan naar de minst ontwikkelde landen.
 
België heeft zich geëngageerd om 50% van zijn ontwikkelingshulp aan deze landen te besteden. Tijdens de Top van Addis Abeba over de financiering van de ontwikkeling hebben wij ervoor gepleit dat meer dan de helft van de ontwikkelingshulp naar de minst ontwikkelde en meest kwetsbare landen zou gaan.
 
Een ander aandachtspunt moet ook de duurzame exploitatie van de grondstoffen zijn. Dit moet de minst ontwikkelde landen meer slagkracht geven.
 
Naast de ontwikkelingshulp van de overheid moeten wij een brede waaier aan middelen mobiliseren. We moeten garanderen dat alle binnenlandse middelen worden ingezet en ook efficiënt worden aangewend. Ze moeten worden geïnvesteerd in onderwijs, in de basis van de sociale bescherming en in gezondheidszorg voor iedereen.
 
Duurzame ontwikkeling is niet alleen de zaak van overheden en regeringen. De privésector speelt ook een sleutelrol en we moeten die sector blijven sensibiliseren en mobiliseren. Transparantie, strijd tegen corruptie en de rechtsstaat zijn essentiële punten.
 
De privésector zorgt voor economische groei en die is de drijvende kracht voor de ontwikkeling. Handelsrelaties, de overdracht van technologieën en de ontwikkeling van competenties zorgen voor economische groei. De overheids- en privé-initiatieven moeten elkaar wederzijds versterken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit kader vormt de wijziging van niet-duurzame productie- en consumptiemethoden een primordiale doelstelling. De economische groei moet gepaard gaan met een duurzame productie en consumptie. Vandaag zijn de innovaties gericht op het vinden van een evenwicht tussen de beperking van de negatieve milieu-impact en de verbetering van de levenskwaliteit. Er moet massaal worden ingezet op deze initiatieven.
 
 
 
Geachte heren Voorzitters,
 
Mijnheer de Secretaris-generaal,
 
Dames en heren delegatieleiders,
 
 
 
Het echte werk moet nu beginnen. Universaliteit veronderstelt een engagement van alle landen. België zet zich met al zijn institutionele onderdelen in voor een voluntaristische strategie om deze Agenda te concretiseren. Elk beleidsniveau van mijn land zal voor zijn eigen bevoegdheidsdomeinen worden gemobiliseerd. Iedereen moet zich achter dit universele project scharen.
 
We zullen ook alle communicatie- en sensibiliseringsacties gericht op de burgers en het maatschappelijk middenveld ondersteunen, om ze ten volle te betrekken bij de uitvoering van dit ambitieuze programma.
 
 
 
Vanuit dezelfde logica kan elke burger zich dagelijks op zijn eigen niveau inzetten voor de rechten van de mens en voor het respect voor onze planeet. De toegang tot informatie en vorming over duurzame ontwikkeling  moet worden aangemoedigd. De bottom-up initiatieven vanuit de culturele sector zijn ook uiterst interessant.
 
 
 
Het regelmatig evalueren van de bereikte vooruitgang zal zeer zeker een van de sleutels tot het succes zijn. Hiervoor zijn een solide institutionele architectuur vereist en objectieve indicatoren om de vooruitgang te meten en te vergelijken. In dit verband heeft België een geheel van duurzameontwikkelingsindicatoren ontwikkeld en een aantal bijkomende indicatoren bij het BNP. We zullen onze praktijk op dit vlak heel graag met u delen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben al een volgende afspraak. In december dit jaar in Parijs. Het concretiseren van de agenda zal ook afhangen van onze capaciteit om de uitdagingen m.b.t. de klimaatwijziging aan te pakken. In dit verband engageert België zich voor het sluiten van een ambitieus, dwingend en billijk akkoord. Dit akkoord van Parijs en de agenda 2030 moeten samengaan. Ik wens de Franse regering nu al te bedanken voor al  haar inspanningen om van deze conferentie een succes te maken.
 
 
 
Geachte heren Voorzitters,
 
Mijnheer de Secretaris-generaal,
 
Dames en heren delegatieleiders,
 
 
 
Tot slot wil ik het belang benadrukken van het werk dat in het kader van de Verenigde Naties wordt verricht. Wij hebben maandenlang samengewerkt aan de uitwerking van deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. We hebben allemaal blijk gegeven van verantwoordelijkheidszin en solidariteit. Wij zijn vandaag op het hoogste niveau verenigd om ons samen in te zetten.
 
België heeft altijd gepleit voor een voluntaristisch en efficiënt multilateralisme. Ik wens van harte dat de Agenda 2030 het grote succes  van deze eeuw wordt. En  dit succes hangt van ons allemaal af. Van onze  vastberadenheid en ons doorzettingsvermogen.
 
Laat ons ervoor zorgen dat onze opvolgers binnen 15 jaar vanop dit spreekgestoelte trots kunnen vaststellen dat de balans van het proces dat wij vandaag in gang zetten, positief is geweest.