Persbericht

Gezamenlijke verklaring Vietnam - België

 1. De Vietnamese eerste minister Nguyễn Xuân Phúc en zijn echtgenote brengen van 16 tot 18 oktober 2018 een officieel bezoek aan het Koninkrijk België. Tijdens zijn bezoek heeft eerste minister Nguyen Xuan Phuc een ontmoeting gehad met zijn ambtgenoot Charles Michel. Dit bezoek maakt deel uit van de viering van de 45ste verjaardag van de totstandkoming van diplomatieke betrekkingen tussen België en Vietnam.
 2. Tijdens hun onderhoud toonden de twee eerste ministers zich opgezet met de voortdurende en positieve ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen. Ze kwamen overeen deze betrekkingen verder uit te breiden en te verdiepen, zowel op het gebied van het buitenlands beleid als op het gebied van de sociaaleconomische, commerciële, academische en wetenschappelijke samenwerking. De twee eerste ministers bespraken ook internationale en regionale kwesties van gemeenschappelijk belang. Aan de vooravond van de 12e ASEM-top (Brussel, 18-19/10/2018) herbevestigen ze de nauwe samenwerking tussen de twee landen in dit kader. 
 3. De twee eerste ministers herbevestigen de centrale rol van de Verenigde Naties bij het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid en de duurzame ontwikkeling. Ze bevestigen het belang van het Handvest van de Verenigde Naties en komen overeen hun gezamenlijke inspanningen voor een efficiënt multilateralisme op basis van wederzijds respect, billijkheid en rechtvaardigheid voort te zetten. Ze benadrukken het belang van hun land, alsook van de bevordering en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de rechten van de mens en de internationale engagementen van hun land. Vietnam feliciteert België met zijn verkiezing tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad voor de periode 2019-2020. België bevestigt zijn steun voor de kandidatuur van Vietnam voor de periode 2020-2021. Beide landen verbinden zich ertoe hun samenwerking op de multilaterale fora te versterken.
 4. De twee eerste ministers benadrukken het belang van regelmatige wederzijdse bezoeken en contacten op alle niveaus. Ze herinneren ook aan het belang van periodiek overleg, zoals in de Gemengde Commissie voor Economische Samenwerking. De twee partijen zullen dus actief werken aan de tenuitvoerlegging van de resultaten van de vierde zitting van de Gemengde Commissie die in november 2017 in Vietnam plaatsvond en aan de voorbereiding van de vijfde zitting die in 2019 in België zal plaatsvinden. De twee eerste ministers zijn opgezet met de ondertekening van een protocolakkoord over de invoering van een mechanisme voor bilateraal politiek overleg tussen het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België. Een eerste zitting zou samen met de volgende zitting van de Gemengde Commissie kunnen worden gehouden.
 5. De twee eerste ministers zijn tevreden met de permanente en positieve ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen tussen de twee landen. Ze hebben de wens geuit om deze samenwerking te versterken en in beide landen een veilig, billijk en partnerschapsbevorderend klimaat te creëren voor investeringen en handel, met name op gebieden waar de beide partijen sterke punten en mogelijkheden hebben, zoals logistiek en zeevervoer, milieutechnologieën en hernieuwbare energie. 
 6. De twee partijen herbevestigen het belang van het bevorderen van de handel en de investeringen tussen Vietnam en België in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen Vietnam en de EU (EVFTA) en wensen dat deze zo snel mogelijk wordt ondertekend en geratificeerd. De beide partijen onderstrepen in het bijzonder het belang van het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, een sector waarin België enige expertise heeft kunnen verwerven in Vietnam. 
 7. Eerste minister Nguyen Xuan Phuc dankt de Belgische overheid voor de hulp en steun die ze Vietnam de afgelopen 41 jaar heeft verleend via de ontwikkelingssamenwerking. Hij waardeert de efficiënte uitvoering van de indicatieve samenwerkingsprogramma's en de projecten en programma’s van ENABEL en FINEXPO en van niet-gouvernementele actoren. De twee eerste ministers willen nieuwe modellen van bilaterale samenwerking aanmoedigen, de domeinen uitbreiden en de actoren van deze samenwerking diversifiëren, met name door rechtstreekse samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra of regio's aan te moedigen. In dit verband zijn ze opgezet met de werkzaamheden voor de totstandbrenging van een nieuw kader voor de concessionele financiering van de ontwikkelingssamenwerking.  
 8. De twee eerste ministers zijn zich ervan bewust dat de landbouw een gediversifieerde sector van samenwerking is met veel potentieel en hebben daarom hun steun uitgesproken voor de deelname van de verschillende actoren in elk land (overheden, universiteiten, onderzoekscentra, organisaties en individuen ) aan de ontwikkeling en uitvoering van een veelzijdig partnerschap. De twee eerste ministers zijn tevreden met de strategische partnerschapsovereenkomst in de landbouwsector. Ze zijn ook opgezet met de ondertekening van een protocolakkoord inzake samenwerking op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van landbouwproducten, en dier- en plantengezondheid, tussen het Vietnamese ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  
 9. De twee eerste ministers zijn verheugd over de vruchtbare samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onder meer door een samenwerking tussen BELSPO en verschillende Vietnamese partners, alsook de academische samenwerking. België bevestigt dat het bereid is om deze laatste te versterken, met name via de steun van de federale overheid aan de vijfjarenplannen van ARES en VLIR en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. De twee eerste ministers spreken hun belangstelling uit voor het project voor de oprichting van een Europese managementuniversiteit in Hanoi en Ho Chi Min City. Deze universiteit zal voortbouwen op de al drieëntwintig jaar bestaande steun voor de managementopleiding aan de Solvay Businesss School of Economics and Management.
 10. De twee eerste ministers wijzen op de intensiteit van de bilaterale samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs en opleiding, die getuigt van de vitaliteit van de betrekkingen tussen Vietnam en de bevoegde Belgische overheden. 
 11. De beide partijen willen hun samenwerking en overleg op multilaterale fora versterken; ze willen de collectieve inspanningen van de internationale gemeenschap steunen om efficiënt multilateralisme, vrije handel, economische netwerken en de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie te bevorderen. Voortbouwend op hun respectieve rollen in de ASEAN en de Europese Unie zullen Vietnam en België, hoewel ze de positieve vooruitgang in de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN toejuichen, nog verder samenwerken om de EU te betrekken bij alle ASEAN-processen in de regio. 
 12. Vietnam en België zullen ook samenwerken om de betrekkingen tussen Vietnam en de Europese Unie te versterken, in het bijzonder in het kader van de uitvoering van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst.
 13. Beide partijen steunen de inspanningen van de ASEAN om een sterke, welvarende Gemeenschap op te bouwen waar de rechtsstaat centraal staat. Ze onderstrepen de positieve rol van de ASEAN bij de vreedzame ontwikkeling van de internationale samenwerking, met inbegrip van het behoud van de vrede, de stabiliteit, de veiligheid en de vrijheid om te navigeren en over te vliegen, alsmede de vreedzame regeling van geschillen overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Ze bevestigen hun steun voor de inspanningen van de ASEAN en China om de verklaring over het gedrag van de partijen in de Zuid-Chinese Zee (DOC) volledig en effectief ten uitvoer te leggen en zo spoedig mogelijk een effectieve gedragscode (COC) aan te nemen, in overeenstemming met het internationale recht. 
 14. De twee eerste ministers zijn ervan overtuigd dat het succes van het bezoek een nieuwe stap zal zijn in de vriendschappelijke betrekkingen en de samenwerking tussen Vietnam en België. Eerste minister Nguyen Xuan Phuc heeft de Belgische eerste minister uitgenodigd voor een bezoek aan Vietnam. Eerste minister Charles Michel heeft de uitnodiging aanvaard.