Persbericht

Overlegcomité: Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijving voor de toekenning van domeinconcessies

Het Overlegcomité stelt vast dat het overleg tussen de betrokken gewestregeringen en de federale overheid heeft plaatsgevonden omtrent het voorontwerp dat een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

 

Het doel is om een nieuwe procedure te valideren voor de volgende offshore-windmolenparken. Vanaf nu zullen we, in overleg met de Europese Commissie, de volgende parken gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Op die manier zorgen we voor de beste kwaliteitsverhouding. Na een besparing van bijna 4 miljard (cijfer checken!) bij het bepalen van het niveau van de steun voor de laatste drie windmolenparken, zet de regering haar inspanningen voor groenere en goedkopere energie voort!

 

Het voorliggende voorontwerp van wet heeft tot doel een concurrerende inschrijvingsprocedure in te voeren voor de toekenning van domeinconcessies. De succesvolle inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt verleend, verkrijgt een toelating om gebruik te maken van de betrokken kavels met het oog de bouw en de privatieve exploitatie van offshore elektriciteitsproductie-installaties.

Door gebruik te maken van de concurrerende inschrijvingsprocedure in combinatie met het in de markt zetten van grotere kavels en de opmaak van studies onder de coördinatie van de administratie waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld aan potentiële inschrijvers, beoogt de federale regering de kost van ondersteuning voor de ontwikkeling van toekomstige offshore elektriciteitsproductie aanzienlijk te verlagen.

Bovendien strekt dit voorontwerp van wet ertoe de procedure van toewijzing van domeinconcessies te wijzigen teneinde de verenigbaarheid ervan met de Europese regels inzake staatssteun en in het bijzonder de Richtsnoeren staatsteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 van de Europese Commissie te verzekeren.