Persbericht

Overlegcomité : Voorbereiding van België op de gevolgen van de brexit

België roept de Britse regering op om haar standpunt te verduidelijken over de verwerping van het terugtrekkingsakkoord. Ons land herinnert eraan dat het terugtrekkingsakkoord de enige optie is voor een geordend vertrek en niet openstaat voor heronderhandelingen.

 

Overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad is de EU bereid om, als Groot-Brittannië zijn rode lijnen zou herzien, haar standpunt te heroverwegen.

 

 

De EU blijft zich evenwel voorbereiden op alle mogelijke scenario’s, onder meer een “no deal”.

 

België onderschrijft deze Europese aanpak volledig en blijft zich voorbereiden in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de buurlanden.

 

In dit verband werden verschillende interfederale vergaderingen gehouden om de voorbereidingen op belangrijke gebieden, zoals de rechten van de burgers, voort te zetten.

 

Tijdens deze vergaderingen werd er ook aan herinnerd dat het de verantwoordelijkheid van elk deelgebied is om de eigen wetgevende aanpassingsmaatregelen te nemen.

 

Wat de federale maatregelen betreft, heeft het voorontwerp van wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, na de bespreking ervan in de Ministerraad op 18 januari 2019, het advies van de Raad van State gekregen. Een licht gewijzigde versie van de Raad van State zal nu vrijdag aan de Ministerraad worden voorgelegd.

 

 

Tot slot staat er op 15 februari 2019 een bezoek van de Taskforce “Preparedness” van de Europese Commissie aan België gepland. Er zullen onder meer contacten zijn met politici, de bedrijfsfederaties en het maatschappelijk middenveld, en gespecialiseerde sessies over de gebieden die het zwaarst getroffen worden door de Brexit.